Kërko

SIGURIME MOTORIKE

SIGURIME MOTORIKE

Ndihu i sigurte me Intersig VIG

Sigurimi i mjeteve motorike përfshin: Sigurimin TPL, Kasko, Karton Jeshil, Policë Kufitare dhe Sigurimin e pasagjereve nga aksidentet në transportin publik.

SIGURIMI TPL

Sigurimi TPL – Sigurimi i drejtuesve dhe pronarëve të mjeteve motorrike për përgjegjësitë civile ndaj palëve të treta që rrjedh nga përdorimi i mjetit motorrik në territorin e Shqipërisë dhe të Kosovës.

Limitet e përgjegjësise për një ngjarje të ndodhur brënda territorit të Shqipërisë, si për dëmet materiale dhe ato shëndetësore janë të përcaktuara në Ligjin për sigurimin e detyrueshem në Sektorin e Transportit nr. 10076 date 12.02.2009. Ndërsa limitet e Përgjegjësise për ngjarjet e ndodhura në terrrorin e Kosovës përcaktohet në Ligjin Kosovar për sigurimin e detyrueshëm.

Primi i sigurimit varion në përputhje me kategorinë, kapacitetin dhe fuqinë motorrrike të mjetit të siguruar. Së shpejti me implementimin e sistemit Bonus-Malus primi i sigurimit do të përcaktohet edhe në varësi të aksidenteve që një drejtues mjeti ka shkaktuar më parë. Primi i sigurimit do të jetë më i lartë për drejtuesit e mjeteve që kanë shkaktuar aksidente dhe po ashtu e kundërta primi do të reduktohet dhe do të jetë më i ulët per drejtuesit e mjeteve të cilët nuk kanë shkaktuar aksidente. Metodologjia e përcaktimit të primit do të miratohet nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare.

TPL Materiale

Dokumentat qe nevoiten ne rast demi material:

 1. Njoftim kerkesa
 2. Dokumentat e police ( Shresa percjellese e komisarjatit, Proces-verbali i konstatimit te shkeljes, skica e vendit te ngjarjes, foto te mjeteve pjesmarres ne aksident)
 3. Siguracioni I mjetit shkaktar
 4. Dokumentat e mjetit perfitues ( Leje qarkullimi, Siguracion, Patente)

Afatet ligjore te trajtimin deri ne 30 dite.

TPL Jomateriale

Dokumentat qe nevoiten ne rast demi jomaterial:

 1. Njoftim kerkesa
 2. Prokure e posacme
 3. Vendimi I prokurorise dhe gjykates
 4. Akt ekspertimi autoteknik
 5. Tabela fotografike
 6. Akt ekperimi mjeko – ligjor ( Kartela e plote klinike dhe te gjitha ekzaminimet )
 7. Certifikate familjate dhe Leter Njoftimi ( ID)
 8. Vertetim i te ardhurave neto personale per tre vitet e fundit.
 9. Raporti i paaftesise per pune I cili duhet te shprehet ne perqindje masen e paaftesise.

Afatet ligjore te trajtimin deri ne 90 dite.

Formulari i cmimeve TPL

SIGURIMI KASKO

Sigurimi KASKO – është një sigurim vullentar i cili kompenson pronarin e mjetit motorrik për dëmet që i ndodhin ose i shkaktohen vetë mjetit në rastet e aksidenteve rrugore kur drejtuesi i mjetit është fajtor për aksidenit si dhe nga:

 1. Përplasja, Përmbysja
 2. Zjarri, Shpërthimi, Rrufeja
 3. Katastrofat Natyrore
 4. Thyerja e Xhamave
 5. Vjedhja * ky mbulim aplikohet vetëm në skemen e sigurimit Kasko e Plotë
 6. Aktet Keqdashëse * ky mbulim ofrohet për mjetet qeveritare, të trupit diplomatik, si dhe në raste me miratim të vecante.

Sigurimi Kasko mbulon të gjitha dëmet e ndodhura në terrritorin e Shqiperisë dhe jashtë saj.

Primi i sigurimit varion në bazë të vlerës së mjetit motorrik si dhe skemës së sigurimit të zgjedhur nga vetë klienti.

Skemat e sigurimit janë:

 1. Kasko e plotë në Shqipëri, ku klenti përfiton dëmshpërblim për demtimin e mjetit brënda territorit të Shqipërisë si rezultat i të gjitha rreziqeve si më sipër.
 2. Kasko e Plotë në Shqipëri dhe jashtë shtetit – ku klienti përfiton dëmshpërblim për dëmtimin e mjetit në territorin e Shqipërise si dhe në territorrin e shteteve të tjera të përfshira në zonën e mbulimit, si rezultat i të gjitha rreziqeve si më sipër.
 3. Kasko e pjesshme në Shqipëri – ku klienti përfiton dëmshpërblim për dëmtimin e mjetit brënda territorit të Shqipërisë si rezultat i:
  • Përplasjes, Përmbysjes
  • Zjarri, Shpërthimi, Rrufeja
  • Katastrofat Natyrore
  • Thyerja e Xhamave
 4. Kasko e pjesshme në Shqipëri dhe Jashtë – ku klienti përfiton dëmshpërblim për dëmtimin e mjetit në territorin e Shqipërisë si dhe në territorin e shteteve të tjera të përfshira në zonën e mbulimit, si rezultat i:
  • Përplasjes, Përmbysjes
  • Zjarri, Shpërthimi, Rrufeja
  • Katastrofat Natyrore
  • Thyerja e Xhamave

Pjesa e Zbritshme dhe Franshiza:

Polica e sigurimit vullnetar Kasko përmban një pjesë të zbritshme në % si dhe Franshizë.
Në rast dëmi, siguruesi paguan vlerën e dëmshpërblimit minus pjesën e zbritshme.
Për dëmin e parë te pjesa e zbritshme që aplikohet është 10%
Për dëmin e dytë është 20%, për dëmin e tretë 30%.
Në rast vjedhjeje të mjetit pjesa e zbritshem është 20%

Në rast dëmi, me paraqitjen e kërkesës për dëmshpërblim, Intersig ju paguan brënda 10 dite pune nga plotesimi i praktikës së dëmit me dokumentacionin e nevojshëm. Klienti mund të zgjedhë nëse dëshiron ta marrë pagesën e dëmit cash apo të riparojë mjetin e dëmtuar, pranë serviseve të Intersig.

Dokumentat qe duhen:

 • Njoftim kerkesa
 • Polica sigurimit
 • Leja qarkullimit
 • Patenta
 • Autorizim perdorimi dhe ndjekje procedure (nese mjeti eshte ne pronesi te dikujt tjeter).
 • Kur vlera do terhiqet nga nje person tjeter,duhet autorizimi per terheqjen e vleres, nga pronari/kompania qe eshte tek leja qarkullimit.

Afati i trajtimit te dosjes eshte:

 • Per vlera nen 100.000 leke te reja eshte 14 dite nga data e njoftim kerkeses
 • Per vlera mbi 100.000 leke te reja eshte 30 dite nga data e njoftim kerkeses

Kartoni Jeshil

Ky është sigurimi i detyrueshëm i mjeteve motorrike me targa Shqipëtare që qarkullojnë jashtë shtetit.
Ky sigurimi mbulon përgjegjësine e mbajtësit të mjetit motorrik për përgjegjësinë ndaj palëve të treta për dëmtimet materiale dhe shëndetësore që mund t’ju shkaktojnë nga qarkullimi i këtyre mjeteve në territorin e Sistemit të Kartonit Jeshil që përfshin 46 shtete të Europës dhe Azisë. Limitet e përgjegjësisë janë të ndryshme sipas Ligjit të vendit të aksidentit.

Polica Kufitare

Polica Kufitare – sigurimi i detyrueshëm i mbajtësve të mjeteve motorrike me targa të huaja që qarkullojnë në territorin e Shqipërisë. Nëse mjeti me targa të huaja që hyn në territorin e Shqipërisë nuk ka një Karton Jeshil të vlefshëm atëherë është i detyruar të pajiset me Policën e Sigurimit Kufitare.

Kjo policë sigurimi mbulon përgjegjësinë e drejtuesit/pronarit të mjetit motorrik ndaj palëve të treta që rrjedh nga qarkullimi i këtyre mjeteve në territorin e Shqipërisë, për dëmet materiale dhe shëndetësore, që mund të shkaktojnë. Limitet e përgjegjësisë të aplikueshme janë përcaktuar në Ligjin 10076 datë 12.02.2009, neni 26 i tij.

Primi i sigurimit varion sipas kategorisë dhe fuqisë motorike të mjetit të siguruar si dhe periudhës së sigurimit, e cila fillon nga 15 ditore deri në 12 muaj.

Sigurimin e pasagjerëve nga aksidentet në transportin publik

Pronarët e mjeteve të transportit publik të pasagjerëve janë të detyruar të lidhin kontratë për sigurimin e aksidenteve të pasagjerëve në transportin publik.

Kjo kontrate sigurimi lidhet nga pronarët:

 1. e autobusëve urbanë, interurbanë dhe për transport publik ndërkombëtar, përfshirë edhe rastet kur merren me qira;
 2. e autobusëve të transportit të punëtorëve dhe autobusëve të shoqërive turistike;
 3. e taksive dhe makinave me qira, kur jepen së bashku me drejtuesin;
 4. e të gjithë tipave të mjeteve lundruese detare, lumore dhe liqenore, përfshirë tragetet për transportin e pasagjerëve në linja të rregullta dhe transportin e turistëve, si dhe të mjeteve lundruese pa motor;
 5. e të gjithë tipave të mjeteve, të parashikuara në piken “4”, të dhëna me qira së bashku me të paktën një anëtar ekuipazhi;
 6. e avionëve të përdorur për transportin publik ajror të pasagjerëve;
 7. e teleferikëve dhe të mjeteve të transportit mbi shina, përfshirë trenat, tramvajin, metronë, si dhe të mjeteve të tjera, të cilat lëvizin mbi shina;
 8. e gjitha mjeteve të tjera të transportit, pavarësisht nga fuqia, të përdorura për transportin publik me pagesë të pasagjerëve.

Limitet e dëmshpërblimit për pasagjerët e transportuar, në rast lëndimi trupor të tyre ose humbje jete, janë të përckatuara në Ligjin nr. 10076 datë 12.02.2009 “Për Sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit”.

Sistemi GPS

Sistemi GPS mundëson përcaktimin e vendndodhejs së automjetit tuaj në cdo kohë dhe cdo moment.

Cfare ofron ky shërbim:

 • Jep informacion mbi vendndodhjen e mjetit tuaj në cdo moment
 • Itinerarin e përshkruar nga mjeti;
 • Kohën e qëndrimit ndezur apo fikur,
 • Kilometrat e përshkruar për një ditë, javë apo muaj;
 • Sasinë e karburantit të shpenzuar si dhe shpejtësitë e lëvizjes së tij.

Sistemi GPS ju njofton me e-mail/celular kur mjeti:

 • Lëviz me motor të fikur
 • Kalon shpejtësinë e lejuar
 • Del nga zona e mbulimit
 • Përfshihet në një aksident
 • Qëndron për një kohë të gjatë me motor ndezur pa lëvizur

Sa kushton?

Ju lutem paraqituni në nje nga pikat e Intersig VIG

KUSHTET E SIGURIMIT TE VETE MJETIT MOTORIK (KASKO)

Kushtet e Pergjitheshme te sigurimit te detyrushem TPL (1)

Informacion per taksa e tatime

Struktura e Menaxhimit te Riskut te INTERSIG