Kërko

SIGURIMI I PËRGJEGJËSIVE DHE I GARANCIVE

Ky sigurim lejon firmën tuaj ta përdorë kapitalin e saj gjatë kohës së garancisë së kësaj oferte

SIGURIMI I PËRGJEGJËSIVE DHE I GARANCIVE

SIGURIMI I PËRGJEGJËSIVE

Intersig ju ofron Sigurimin e Përgjegjësisë ndaj palëve të treta që mund të rrjedhë nga aktiviteti juaj privat dhe/ose tregtar:

 • Përgjegjësia Civile ndaj Palëve të treta
 • Përgjegjësi Publike
 • Përgjegjësi Produkti
 • Përgjegjësia e Drejtorëve dhe Oficerëve
 • BBB / ECC

 

SIGURIMI I PËRGJEGJËSISË PROFESIONALE, PËR:

 • Inxhinierët
 • Fianancierët
 • Juristët
 • Noterët
 • Arkitektët
 • Per Subjektet, si: Zyrat e konsulencës ; Agjensitë e Udhetimit; Qendrat Call Center, Njësite e shërbimeve, etj

 

GARANCIA E OFERTËS

Ky lloj sigurimi shfaqet si domosdoshmëri për të gjitha firmat që marrin pjesë në tenderat publikë. Ky sigurim lejon firmën tuaj ta përdorë kapitalin e saj gjatë kohës së garancisë së kësaj oferte, pasi ajo nuk e ngurtëson këtë kapital në bankë

GARANCIA E KONTRATËS

Me anë të këtij sigurimi marrim përsipër të paguajmë autoritetin kontraktor deri në shumën e sigurimit në emer dhe për llogari të palës kontraktuese në rast se kjo e fundit nuk përmbush të gjitha kushtet e kontratës brënda afatit të caktuar sipas kushteve dhe afateve të përcaktuara në kontratën dhe/ose marrëveshjen lidhur midis kontraktuesit dhe Përfituesit.

SIGURIMI I PARAVE NË KASAFORTË DHE NË TRANZIT

Intersig VIG do të dëmshpërblejë të Siguruarin për humbjen ose dëmtimin e pronës/pasurise së siguruar nga vjedhjet si pasojë e hyrjessë dhunshme dhe/ose me forcë dhe/ose daljes.

Intersig garanton mbulim për humbjen ose dëmtimin e pasurisë së siguruar, gjatë tranzitit dhe kur kjo është në kujdestarinë e ndonjëpunonjësi apo në kujdestarinë e shoqeruesve te sigurisë ose automjeteve të blinduara kompanisë për qëllime të transportit në emër të të siguruarit.

Informacion per taksa e tatime

Polica e Sigurimit te Pergjegjesise se Pergjithshme Ndaj Paleve te Treta

Struktura e Menaxhimit te Riskut te INTERSIG