Kërko

SIGURIMI I SHËNDETIT

SIGURIMI I SHËNDETIT

TË KUJDESESH PËR VETEN FILLON NGA 50€ NË VIT!

Sëmundjet dhe rastet akute nuk zgjedhin. Sigurimi i shëndetit është mënyra më efikase për t’i paraprirë. Nëse bleni policën e shëndetit Intersig VIG, ju përfitoni:

 • Mundësi diagnostikimi, kurimi dhe trajtimi në spitalet më të mira në Shqipëri dhe në mbarë botën
 • Rimbursimi në kohë rekord të shpenzimeve mjekësore
 • Shërbim mjekësor profesional
 • Asistencë në përzgjedhjen e spitalit, organizimin dhe transferimin
 • Pagesë direkte nëpër spitale dhe klinika

 

SIGURIMI I SHËNDETIT NGA SËMUNDJET DHE AKSIDENTET

Sëmundjet, aksidentet dhe rastet akute nuk zgjedhin. Sigurimi i shëndetit është mënyra më efikase për t’i paraprirë.

INTERSIG VIG OFRON 4 PAKETA TË NDRYSHME PËR SIGURIMIN E SHËNDETIT:

1. Paketa me mbulim deri në 50,000 Euro:

 • Përfshin shërbimin në spitalet private të territorit të Shqipërisë
 • Sigurim shëndeti nga sëmundjet dhe aksidentet
 • Mbulim për shpenzime mjekësore si pasojë e aksidentit deri në 10,000 Euro
 • Nga 10,000 – 50,000 Euro mbulim raste me shtrim
 • Nga 800 – 1,200 Euro mbulim raste pa shtrim

2. Paketa me mbulim deri në 100,000 Euro

 • Përfshin shërbimin në spitalet e Shqipërisë dhe BE
 • Sigurim shëndeti nga sëmundjet dhe aksidentet
 • Mbulim për shpenzime mjekësore si pasojë e aksidentit deri në 20,000 Euro
 • Deri në 100,000 Euro mbulim raste me shtrim
 • Deri në 2,000 Euro mbulim raste pa shtrim

3. Paketa me mbulim deri në 200,000 Euro

 • Përfshin shërbimin në spitalet e Shqipërisë dhe BE
 • Sigurim shëndeti nga sëmundjet dhe aksidentet
 • Mbulim për shpenzime mjekësore si pasojë e aksidentit deri në 30,000 Euro
 • Deri në 200,000 Euro mbulim raste me shtrim
 • Deri në 3,500 Euro ne rastet pa shtrim
 • Mbulim për shtatzaninë
 • Shpenzime dentare/okulistike

4. Paketa me mbulim deri në 300,000 Euro

 • Përfshin shërbimin në spitalet e Shqipërisë dhe BE
 • Sigurim Shëndeti nga sëmundjet dhe aksidentet
 • Mbulimi për shpenzime mjekësore si pasojë e aksidentit deri në 40,000 Euro
 • Deri në 300,000 Euro mbulim raste me shtrim
 • Deri në 5,000 Euro mbulim raste pa shtrim
 • Mbulim për shtatzaninë
 • Shpenzime dentare, dhe okulistike
 • Kujdes mendor në rast sëmundje kritike dhe trauma

SHËNDETI NË UDHËTIM

Udhëtoni dhe nuk jeni të siguruar ? Keni menduar për të paprituarat qe mund t’ju ndodhin? Sigurimi i shëndetit në udhëtim ju siguron që ju të udhëtoni të qetë dhe të mbrojtur nga cdo problem i papritur

KY SIGURIM MBULON:

 • Shpenzimet mjekësore përfshirë ndihmeën urgjente
 • Shpenzime riatdhesimi
 • Shpenzime për aksidente personale

Ne rast se i siguruari eshte i pajisur me sigurim shendeti ne udhetim te shoqerive INTERSIG edhe ka nje problem shendetesor jashte territorit te Shqiperise duhet te njoftoje demin brenda 48 oreve prane Vig Services.ne emailin demett@vig.al, nepermjet telefonit, web ose tek recepsioni i VIG Services

DOKUMENTACIONI I NEVOJSHEM PER KETO RASTE:

 • Njoftim kerkesa nga Spitali ose nga I siguruari/perfaqesuesi I autorizuar
 • Kopje e polices se sigurimit
 • Kopje e pasaportes te te siguruarit, faqja me fotografi, vulat-e hyrje daljes gjate periudhes se sigurimit
 • Kartelen klinike ne rast shtrimi
 • Raportin e urgjences ne rast pranimi ne urgjence, ku te jete epikriza mjeksore, diagnoza
 • Faturat per kostot e shpenzimeve mjekesore
 • Ne rast faturat jane paguar nga I siguruari ose familjaret nevojitet  konfirmimi per pagesa e kryera

SIGURIMI I AKSIDENTEVE PERSONALE NË PUNË

Gjate aktiviteteve tona ditore në shtëpi apo në punë mund të na ndodhin të papritura. Duke na shkaktuar dëmtime trupore për të cilat nevojitet ndihmë mjekesore por mund të humbim dhe jetën

KY SIGURIM JU MBULON?

 • Paaftesinë e përkohshme totale
 • Paaftesinë e përkohshme të pjesshme
 • Paaftesinë e përhershme totale
 • Paaftesinë e përhershme të pjesshme
 • Vdekjen Aksidentale

AKSIDENTE PERSONALE

 • Te gjitha demet e aksidenteve personale te cila rrjedhin nga keto kontrata sigurimi te leshuara Intersig VIG trajtohen nga VIG Services Shqiperi.
 • Ne rast se I siguruari eshte I pajisur me sigurim AP  te shoqerise INTERSIG  edhe ka  pesuar nje aksident ne pune brenda territorit te Shqiperise (ne rast se nuk ka territor tjeter te percaktuar ne kontrate) duhet te njoftoje  VIG Services per demin  e pesuar .
 • Njoftimi mund te behet nga I siguruari familjaret ose zyra e Burimeve njerezore te subjektit( per kontrata kolektive) me telefon, me email ne adresen demet@vig.al, me ane te web, ose tek recepsioni I VIG services.

DOKUMENTAT E NEVOJSHEM PER KETO DEME JANE SI ME POSHTE:

 1. Kopje e polices se sigurimit;
 2. Dokumentacioni mjekesor: kartele klinike ne rast shtrimi, epikriza percjellese, ekzamimime imazherike, grafi, MRI,  CT (ne varesi te rastit) etj
 3. Faturat per shpenzimet mjekesore edhe rekomandimet e mjekut trajtues
 4. Kopje e kartes se identitetit te te siguruarit
 5. Raportet per paaftesine e perkoheshme ne pune te leshuara nga KML ose vertetimin per paaftesine e perheshme ne pune te percaktuar nga KMCAP
 6. Proces-verbalin e Aksidentit ne pune nga kompania
 7. Raportin e Aksidentit ne Pune te ISSH ose nga RISHM per aksidentet ne miniera

PER DEMET ME PASOJE VDEKJEN  E TE SIGURUARIT NEVOJITEN:

 1. Çertifikata e vdekjes
 2. Skeda e vdekjes
 3. Vendimi per trashegimtaret  ligjore te te ndjerit
 4. Prokure per personin e autorizuar per ndjekjen e procedurave te demshperblimit

SIGURIMI I SPORTISTËVE

Duke patur parasysh sa të ekspozuar janë sportistët ndaj aksidenteve, Intersig VIG ka përgatitur disa paketa që përfshijnë:

 • Paaftësimin e përkohshëm apo të përhershëm
 • Shërbime mjekësore
 • Fizioterapi
 • Vdekje aksidentale

SIGURIMI I STUDENTËVE BRËNDA DHE JASHTË VENDIT

Të gjithë nxënësit dhe studentet që studiojnë në Shqipëri ose jashtë saj mund të pajisen me këtë sigurim.

Ky sigurim mbulon:

 • Shpenzimet mjekësore përfshire ndihmën urgjente
 • Shpenzime riatdhesimi për studentet jashtë vendit
 • Shpenzime për aksidente personale paaftesite dhe vdekja aksidentale

 

Informacion per taksa e tatime

Struktura e Menaxhimit te Riskut te INTERSIG