Kërko

Politikat e Privatesise

Politikat e Privatesise

Ne kujdesemi për të dhënat tuaja personale

Si shoqëri sigurimesh, ne e dimë mirë se sa të rëndësishme janë të dhënat tuaja personale. Kontrolluesi përgjegjës për përpunimin e të dhënave tuaja personale është:

Intersig Vienna Insurance Group Sha.

Samos Tower, Kati i 2-të

Zona e Bllokut, Tiranë, Shqipëri

Tel: +355 (0) 4 22 70 576

Faksi: +355 (0) 4 22 70 577

E-mail: info@intersig.al

Ju do të gjeni më poshtë informacione të hollësishme për mënyrat se si ne përpunojmë të dhënat tuaja.

Ju lutemi lexoni me kujdes këtë njoftim dhe ndani me çdo anëtar të familjes të mbuluar nga polica juaj

1- Të dhënat personale

Përpunimi i të dhënave tuaja personale është thelbësor për lidhjen e kontratës së sigurimit me ju. Ne i kërkojmë këto të dhëna për të vlerësuar nëse një kontratë sigurimi mund të lidhet dhe me çfarë kushtesh, dhe për të përcaktuar shumën e pagueshme nëse një kërkesë që ju paraqisni është aprovuar. Ne gjithashtu përdorim të dhënat tuaja personale në mënyrë që të ofrojmë shërbime të tjera, të tilla si informimi për ndryshimet ligjore, ku ato ndikojnë në kontratën tuaj të sigurimit. “Të dhëna personale” i referohet çdo lloj informacioni që lidhet drejtpërdrejt ose indirekt me një person fizik (të tilla si emri, adresa dhe detajet e kontratës). Ne gjithashtu do të mbledhim dhe përpunojmë “të dhëna personale sensitive” për ju të tilla si, për shembull të dhëna që rezultojnë nga raporte mjekësore ose nga certifikata të vdekjes, historia e pretendimeve tuaja mjekësore, kushtet mjekësore dhe detajet e llogarisë bankare.

2- Qëllimi i përpunimit të të dhënave

Nëse paraqisni një kërkesë për sigurim, ju na ofroni të dhëna personale dhe, kur është e nevojshme, sekrete tregtare që lidhen me ju, të afërmit tuaj dhe personat në ngarkim, punonjësit dhe palët e tjera të treta. Në të gjitha rastet e tilla, ne supozojmë se keni të drejtë të siguroni të dhëna të tilla. Ne përdorim të dhënat tuaja dhe të dhënat në lidhje me palët e treta të specifikuara nga ju në interesin tonë legjitim si kontrollues të të dhënave dhe në masën e nevojshme për lidhjen dhe administrimin e duhur të kontratës së sigurimit. Është e nevojshme që ne të përpunojmë kategori të veçanta të të dhënave personale në lidhje me disa nga produktet tona të sigurimit. Këto të dhëna kryesisht përfshijnë informacione mbi shëndetin tuaj, të cilat ne i kërkojmë për të lidhur një kontratë sigurimi shëndetësor ose aksidentesh dhe për të përpunuar ndonjë pretendim. Ne përpunojmë të dhëna të tilla në përputhje me ligjin nr. 9887 datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, dhe bazuar në pëlqimin që keni dhënë në kërkesën tuaj të sigurimit.

3- Transmetimi i të dhënave tek autoritetet rregullatore, gjykatat dhe palët e tjera të treta

Si shoqëri sigurimesh, ne jemi subjekt i kërkesave të rrepta rregullatore dhe mbikëqyrjes zyrtare të vazhdueshme. Kjo do të thotë që ne mund të jemi të detyruar të zbulojmë të dhënat personale të mbajtësve të policave kundrejt autoriteteve publike ose gjykatave me kërkesën e tyre. Kur vlerësojmë kërkesat tuaja, mund të na duhet të këshillohemi me palë të treta si mjekë, spitale, ekspertë ose kompani të porositura në lidhje me rregullimin e humbjeve dhe t’u transmetojmë atyre të dhënat tuaja personale. Në të gjitha rastet e tilla, ne gjithmonë sigurojmë pajtueshmëri me kërkesat ligjore, në mënyrë që të garantojmë mbrojtjen e të dhënave tuaja.

4- Të drejtat tuaja

Ju mund të kërkoni informacion mbi kategoritë, kohëzgjatjen e ruajtjes, marrësit dhe qëllimin e përpunimit të dhënave që ne përpunojmë në lidhje me ju dhe marrëdhëniet tuaja me ne, dhe formën që merr një përpunim i tillë.

Nëse përpunojmë të dhëna personale të pasakta ose jo të plota, ju mund të kërkoni korrigjimin ose plotësimin e të dhënave. Ju gjithashtu mund të kërkoni që të dhënat e përpunuara në mënyrë të paligjshme të fshihen. Ju gjithashtu mund të paraqisni një kundërshtim nëse merrni njoftime të drejtpërdrejta nga ne dhe nuk dëshironi më ta merrni në të ardhmen.

Në të gjitha çështjet, ne kërkojmë që të përdorni detajet e kontaktit të paraqitura më poshtë dhe të paraqisni prova të identitetit tuaj.

5- Ruajtja e të dhënave tuaja

Ne i ruajmë të dhënat tuaja gjatë kohëzgjatjes së marrëdhënies sonë të sigurimit me ju. Ne jemi subjekt i detyrimeve të ndryshme të ruajtjes, sipas të cilave duhet të ruajmë të dhënat tuaja personale, si dhe të dhëna në lidhje me palët e treta, pretendimet tuaja dhe kontratën tuaj pas përfundimit të kontratës ose zgjidhjes së një kërkese, në përputhje me periudhat e specifikuara sipas ligjit përkatës. Ne gjithashtu i ruajmë të dhënat tuaja për aq kohë sa mund të vlerësohen pretendimet ligjore që vijnë nga kontrata jonë e sigurimit.

6- Pse përpunimi i të dhënave tuaja është i nevojshëm

Sigurimi i të dhënave personale dhe, kur është e zbatueshme, të të dhënave në lidhje me palët e treta të specifikuara nga ju, është thelbësore për vlerësimin e rrezikut të sigurimit, lidhjen e kontratës së sigurimit dhe zgjidhjen e dëmeve tuaja. Nëse nuk siguroni të dhëna të tilla, ose nuk siguroni të dhëna në masën e kërkuar, kjo mund të nënkuptojë që ne nuk jemi në gjendje të lidhim kontratën e sigurimit që keni kërkuar ose të rregulloni kërkesat tuaja. Ju lutemi vini re se kjo nuk do të konsiderohet mosekzekutim i kontratës nga ana jonë.

Nëse ne i kemi marrë të dhënat tuaja dhe i kemi përpunuar në bazë të pëlqimit të dhënë nga ju, ju mund ta tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo kohë.

7- Si të na kontaktoni

Nëse keni ndonjë pyetje ose shqetësim në lidhje me mbrojtjen e të dhënave tuaja personale, ju lutemi na kontaktoni në info@intersig.al.