Kërko

SIGURIMI I PASURISË

SIGURIMI I PASURISË

Kush mund t’ju ndihmonte në kohë rekord prej 2 javësh, në rast se biznesi juaj ndërpritet papritur? Po në rast se banesa juaj do të shkatërrohej në një çast?

Intersig VIG mbron:

 • Biznesin (godinën dhe asetet)
 • Ndërprerjen e biznesit
 • Banesën

Sigurimi i pasurisë ofron mbulim dhe mbështetje financiare, rikthim te pasurisë në gjendjen e mëparshme nga humbjet e papritura të shkaktuara nga:

 • Zjarri
 • Rrufe
 • Shpërthim
 • Tërmet
 • Përmbytje
 • Stuhi, breshër
 • Vjedhje
 • Thyerje xhamash

Sigurimi i banesës, siguron edhe investimet tuaja:

 • Pajisjet shtëpiake deri ne 30% te vlerës se ndërtesës
 • Paratë dhe sendet me vlerë, duke filluar nga 500-2.500 € për secilin
 • Shpenzimet e zhvendosjes së përkohëshme deri në 4,000 €
 • Përgjegjesia  ndaj palëve të treta deri në 4,000 €

Dokumentat qe nevojiten:

 • Njoftim kerkesa
 • Polica e sigurimit
 • Dokumentacionin e pronesise te objektit te demtuar
 • Akt-I PMNZSH( ne rast se demet kane ardhur si pasoje e zjarrit)
 • Raporti I policise per ngjarjen(ne varesi te ngjarjes)
 • Vendimi I prokurorise per ngjarjen(ne varesi te ngjarjes)
 • Fotografi te vendit te ngjarjes dhe objektit te demtuar
 • Preventiv paraprak(ne rast se disponohet)

Afati ligjor per trajtimin e rastit eshte 60 dite nga data e njoftim kerkeses

Sigurimi i Banesave, Bizneseve dhe Kolateraleve

Intersig VIG ofron sigurim për pasuri të luajtshme (inventar, lëndë e pare, mall ne proces, makineri, pajisje, linja përpunimi, etj), si dhe pasuri të paluajtshme, si (apartamente, vila, fabrika, zyra administrative, njësi biznesi, etj), e ju dëmshpërblen për humbjen, dëmtimin ose shkatërrimin e pasurisë së siguruar në mënyrë te papritur , të paparashikuar dhe aksidentale.

Mbulimet që Intersig ofron janë:

FLEXA: Zjarri, Rrufeja, Shpërthimi, Rënia e Avioneve dhe/ose pjesëve prej tyre.

Rreziqet shtesë:

 • Tërmeti
 • Rrëshqitja e tokës
 • Përmbytja, rritja e nivelit të ujrave
 • Stuhia
 • Vjedhja
 • Thyerja e xhamave
 • Impakti me mjetet
 • Zhurmat SuperSonike
 • Aktet keqdashëse
 • Grevat, Ngujimi i punonjësve, Trazirat Civile

SIGURIMI I BANESËS, SIGURON EDHE INVESTIMET TUAJA:

 • Pajisjet shtëpiake deri ne 30% te vlerës se ndërtesës
 • Paratë dhe sendet me vlerë, duke filluar nga 500-2.500 € për secilin
 • Shpenzimet e zhvendosjes së përkohëshme deri në 4,000 €
 • Përgjegjesia  ndaj palëve të treta deri në 4,000 €

SIGURIMI I NDËRPRERJES SË BIZNESIT

Intersig ju dëmshperblen 100% për humbjen e fitimit për një periudhë 12 mujore, si pasojë e ndërprerjes së aktivitetit tuaj nga dëmtimi i pronës.

SIGURIMI I RREZIQEVE NË NDËRTIM – CAR

Sigurimi CAR, ofron sigurimin nga të gjithë rreziqet gjatë ndërtimit të objekteve si dhe afat garancie gjatë dhe pas punimeve. Ky lloj sigurimi përfshin dëmet e shkaktuara nga I siguruari ( nënkontraktuesi apo kompania që drejton punimet), si dhe përgjegjësinë ndaj palëve të treta që I siguruari mund tu shkaktojë dëme gjatë aktivitetit.

SIGURIMI I RREZIQEVE NË MONTIM – EAR

Kjo policë sigurimi mbulon të gjithë dëmtimet e punimeve në të gjitha fazat e montimit të makinerive dhe pajisjeve në objektet industriale. Mbulime të tjera të përfshira janë edhe dëmtimet ndaj palëve të treta, si materiale edhe trupore, si dhe shpenzime të tjera.

SIGURIMI I MAKINERIVE

Kjo policë siguron makineritë dhe i zëvendëson ose i riparon humbjet dhe dëmtimet fizike që mund të pësojnë në mënyrë të papritur dhe aksidentale gjatë procesit të tyre të punës.

KUSHTET E PERGJITHSHME DISPOZITA TE PERGJITHSHME

Informacion per taksa e tatime

Struktura e Menaxhimit te Riskut te INTERSIG