Sigurime Motorrike

 

Sigurimi TPL

Sigurimi TPL - Sigurimi i drejtuesve dhe pronarëve të mjeteve motorrike për përgjegjësitë civile ndaj palëve të treta që rrjedh nga përdorimi i mjetit motorrik në territorin e Shqipërisë dhe të Kosovës.

Limitet e përgjegjësise për një ngjarje të ndodhur brënda territorit të Shqipërisë, si për dëmet materiale dhe ato shëndetësore janë të përcaktuara në Ligjin për sigurimin e detyrueshem në Sektorin e Transportit nr. 10076 date 12.02.2009. Ndërsa limitet e Përgjegjësise për ngjarjet e ndodhura në terrrorin e Kosovës përcaktohet në Ligjin Kosovar për sigurimin e detyrueshëm.

Primi i sigurimit varion në përputhje me kategorinë, kapacitetin dhe fuqinë motorrrike të mjetit të siguruar.

Së shpejti me implementimin e sistemit Bonus-Malus primi i sigurimit do të përcaktohet edhe në varësi të aksidenteve që një drejtues mjeti ka shkaktuar më parë. Primi i sigurimit do të jetë më i lartë për drejtuesit e mjeteve që kanë shkaktuar aksidente dhe po ashtu e kundërta primi do të reduktohet dhe do të jetë më i ulët per drejtuesit e mjeteve të cilët nuk kanë shkaktuar aksidente. Metodologjia e përcaktimit të primit do të miratohet nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare.

TPL Materiale
Dokumentat qe nevoiten ne rast demi material:

 1. Njoftim kerkesa
 2. Dokumentat e police ( Shresa percjellese e komisarjatit, Proces-verbali I konstatimit te shkeljes, Skica e
 3. vendit te ngjarjes, Foto te mjeteve pjesmarres ne aksident )
 4. Siguracioni I mjetit shkaktar
 5. Dokumentat e mjetit perfitues ( Leje qarkullimi, Siguracion, Patente)

Afatet ligjore te trajtimin deri ne 30 dite.

TPL Jomateriale

Dokumentat qe nevoiten ne rast demi jomaterial:

 1. Njoftim kerkesa
 2. Prokure e posacme
 3. Vendimi I prokurorise dhe gjykates
 4. Akt ekspertimi autoteknik
 5. Tabela fotografike
 6. Akt ekperimi mjeko – ligjor ( Kartela e plote klinike dhe te gjitha ekzaminimet )
 7. Certifikate familjate dhe Leter Njoftimi ( ID)
 8. Vertetim I te ardhurave neto personale per tre vitet e fundit.
 9. Raporti I paaftesise per pune I cili duhet te shprehet ne perqindje masen e paaftesise.

Afatet ligjore te trajtimin deri ne 90 dite.