Shëndeti mbi të gjitha

Sigurimi i studentëve brënda dhe jashtë vendit

Të gjithë nxënësit dhe studentet që studiojnë në Shqipëri ose jashtë saj mund të pajisen me këtë sigurim.

Ky sigurim mbulon:

  • Shpenzimet mjekësore përfshire ndihmën urgjente
  • Shpenzime riatdhesimi për studentet jashtë vendit
  • Shpenzime për aksidente personale paaftesite dhe vdekja aksidentale