Sigurimi i Rreziqeve në Ndërtim - CAR

Sigurimi i rreziqeve në ndërtim - CAR

Sigurimi CAR, ofron sigurimin nga të gjithë rreziqet gjatë ndërtimit të objekteve si dhe afat garancie gjatë dhe pas punimeve. Ky lloj sigurimi përfshin dëmet e shkaktuara nga I siguruari ( nënkontraktuesi apo kompania që drejton punimet), si dhe përgjegjësinë ndaj palëve të treta që I siguruari mund tu shkaktojë dëme gjatë aktivitetit.