Shëndeti mbi të gjitha

Sigurimi i Shëndetit nga Sëmundjet dhe Aksidentet

Sëmundjet, aksidentet dhe rastet akute nuk zgjedhin. Sigurimi i shëndetit është mënyra më efikase për t’i paraprirë.

Intersig VIG ofron 4 Paketa të ndryshme për Sigurimin e Shëndetit:

  1.  Paketa me mbulim deri në 50,000 Euro:

  • Përfshin shërbimin në spitalet private të territorit të Shqipërisë
  • Sigurim shëndeti nga sëmundjet dhe aksidentet
  • Mbulim për shpenzime mjekësore si pasojë e aksidentit deri në 10,000 Euro
  • Nga 10,000 - 50,000 Euro mbulim raste me shtrim
  • Nga 800 - 1,200 Euro mbulim raste pa shtrim

  2 Paketa me mbulim deri në 100,000 Euro

  • Përfshin shërbimin në spitalet e Shqipërisë dhe BE
  • Sigurim shëndeti nga sëmundjet dhe aksidentet
  • Mbulim për shpenzime mjekësore si pasojë e aksidentit deri në 20,000 Euro
  • Deri në 100,000 Euro mbulim raste me shtrim
  • Deri në 2,000 Euro mbulim raste pa shtrim

  3 Paketa me mbulim deri në 200,000 Euro

  • Përfshin shërbimin në spitalet e Shqipërisë dhe BE
  • Sigurim shëndeti nga sëmundjet dhe aksidentet
  • Mbulim për shpenzime mjekësore si pasojë e aksidentit deri në 30,000 Euro
  • Deri në 200,000 Euro mbulim raste me shtrim
  • Deri në 3,500 Euro ne rastet pa shtrim
  • Mbulim për shtatzaninë
  • Shpenzime dentare/okulistike

 4. Paketa me mbulim deri në 300,000 Euro

  • Përfshin shërbimin në spitalet e Shqipërisë dhe BE
  • Sigurim Shëndeti nga sëmundjet dhe aksidentet
  • Mbulimi për shpenzime mjekësore si pasojë e aksidentit deri në 40,000 Euro
  • Deri në 300,000 Euro mbulim raste me shtrim
  • Deri në 5,000 Euro mbulim raste pa shtrim
  • Mbulim për shtatzaninë
  • Shpenzime dentare, dhe okulistike
  • Kujdes mendor në rast sëmundje kritike dhe trauma