Shëndeti në udhëtim

Udhëtoni dhe nuk jeni të siguruar ? Keni menduar për të paprituarat qe mund t’ju ndodhin?
Sigurimi i shëndetit në udhëtim ju siguron që ju të udhëtoni të qetë dhe të mbrojtur nga cdo problem i papritur

Ky sigurim mbulon:

  • Shpenzimet mjekësore përfshirë ndihmeën urgjente
  • Shpenzime riatdhesimi
  • Shpenzime për aksidente personale 

Ne rast se i siguruari eshte i pajisur me sigurim shendeti ne udhetim te shoqerive INTERSIG edhe ka nje problem shendetesor jashte territorit te Shqiperise duhet te njoftoje demin brenda 48 oreve prane Vig Services.ne emailin demett@vig.al , nepermjet telefonit,  web, ose tek recepsioni I VIG Services

.Dokumentacioni I nevojshem per keto raste :

  1. Njoftim kerkesa nga Spitali ose nga I siguruari/perfaqesuesi I autorizuar
  2. Kopje e polices se sigurimit;
  3. Kopje e pasaportes te te siguruarit, faqja me fotografi, vulat-e hyrje daljes gjate periudhes se sigurimit
  4. Kartelen klinike ne rast shtrimi,
  5. Raportin e urgjences ne rast pranimi ne urgjence, ku te jete epikriza mjeksore, diagnoza,
  6. Faturat per kostot e shpenzimeve mjekesore.
  7. Ne rast faturat jane paguar nga I siguruari ose familjaret nevojitet  konfirmimi per pagesa e kryera