Sigurimi i Mallit në Transport

Sigurimi i Mallit në Transport

Ky sigurim mbulon të gjitha  rreziqet, ndaj të cilave janë të ekspozuara mallrat gjatë transportit: si zjarr, shpërthim, aksidente të mjeteve të transportit, dëmi nga tërmeti, vullkani, rrufeja.

Ky sigurim perfshin mbulim ne te gjitha menyrat e transportit:

  • Transport tokësor: përfshin transportin automobilistik dhe atë hekurudhor;
  • Transport detar:
  • Transport ajror: ku pranohen kërkesat për sigurimin e mallit për avionë të licencuar;