Përgjegjësitë dhe Garancitë

Sigurimi i Përgjegjësive dhe Garancive

Ky sigurim ofrohet për të mbuluar të siguruarin nga dëmtimet trupore dhe pasurore që u shkakton personave të tretë përmes veprimtarisë prodhuese, ndërtuese dhe përdoruese në ambientet e tij.