Garantoni të ardhmen

Garancia e Kontratës

Me anë të këtij sigurimi marrim përsipër të paguajmë autoritetin kontraktor deri në shumën e sigurimit në emer dhe për llogari të palës kontraktuese në rast se kjo e fundit nuk përmbush të gjitha kushtet e kontratës brënda afatit të caktuar sipas kushteve dhe afateve të përcaktuara në kontratën dhe/ose marrëveshjen lidhur midis kontraktuesit dhe Përfituesit.